• Thiết kế website Trang chủ
 • »
 • Đăng ký Email Server
 • Email server mạch máu thông tin của doanh nghiệp

  EMAIL PRO #1

  • Dung lượng 1GB
  • Địa chỉ Email 1
  • Email forwarder 1
  • Mail list 0
  • Park domain 0
  18.400 đtháng
  • Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm

  EMAIL PRO #2

  • Dung lượng 5GB
  • Địa chỉ Email 5
  • Email forwarder 5
  • Mail list 1
  • Park domain 0
  50.000 đtháng
  • Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm

  EMAIL PRO #3

  • Dung lượng 10GB
  • Địa chỉ Email 20
  • Email forwarder 20
  • Mail list 2
  • Park domain 0
  100.000 đtháng
  • Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm

  EMAIL PRO #4

  • Dung lượng 20GB
  • Địa chỉ Email 50
  • Email forwarder 50
  • Mail list 3
  • Park domain 0
  180.000 đtháng
  • Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm

  EMAIL PRO #5

  • Dung lượng 50GB
  • Địa chỉ Email 100
  • Email forwarder 100
  • Mail list 10
  • Park domain 2
  300.100 đtháng
  • Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm

  EMAIL PRO #6

  • Dung lượng 100GB
  • Địa chỉ Email 200
  • Email forwarder 200
  • Mail list 15
  • Park domain 3
  450.000 đtháng
  • Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm

  EMAIL PRO #7

  • Dung lượng 200GB
  • Địa chỉ Email 300
  • Email forwarder 300
  • Mail list 20
  • Park domain 5
  599.900 đtháng
  • Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm

  EMAIL PRO #8

  • Dung lượng 250GB
  • Địa chỉ Email 499
  • Email forwarder 499
  • Mail list 40
  • Park domain 7
  750.100 đtháng
  • Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm